بسته‌های کله پاچه:

یک مغز + یک بناگوش + آب قلم مخصوص خروسخون / به همراه بسته بندی و سرویس کامل (شامل نان سنگک، آبلیمو، ترشی، چای)

یک مغز + یک زبان + آب قلم مخصوص خروسخون / به همراه بسته بندی و سرویس کامل (شامل نان سنگک، آبلیمو، ترشی، چای)

یک زبان + یک بناگوش + آب قلم مخصوص خروسخون / به همراه بسته بندی و سرویس کامل (شامل نان سنگک، آبلیمو، ترشی، چای)

یک مغز + یک زبان + یک بناگوش + آب قلم مخصوص خروسخون / به همراه بسته بندی و سرویس کامل (شامل نان سنگک، آبلیمو، ترشی، چای)

بسته دو نفره || یک مغز + یک زبان + یک بناگوش + (آب قلم مخصوص خروسخون برای دو نفر) / به همراه بسته بندی و سرویس کامل برای دو نفر (شامل نان سنگک، آبلیمو، ترشی، چای)

kalleh-box

بسته‌های حلیم:

حلیم نیشابوری یک نفره + سرویس کامل + دو بسته شکر + نان + بسته‌بندی

(حلیم نیشابوری در تمام روزهای هفته، به جز روز شنبه تحویل می‌شود.)